Frihavnstårnet
Den ny Maltfabrik
Vitskøl kloster
Kirk Kapital Head Quarter
Madkulturhuset
Københavns Museum
Svinkløv Badehotel
Aarhus Internationale Sejlsportscenter
Havneøen

Dokumentation af brandforhold (§ 506 – § 522)

Vejledning om brug af bygningsreglementets brandkrav i overgangsperioden fra BR15 til BR18

Forord

Den 1. januar 2018 er bygningsreglementet 2018 (BR18) trådt i kraft. I det nye bygningsreglement indgår reviderede brandkrav til byggeri. De reviderede brandkrav indebærer ikke ændringer af det personsikkerhedsniveau, som er beskrevet i BR15. Brandkravene indeholder dog en række nye elementer som fx et nyt afsnit om driftsmæssige krav til bygninger.

Brandkravene i BR18 er også udformet på en anden måde end hidtil – herunder er hensynet bag det enkelte krav beskrevet mere tydeligt, end det tidligere har været tilfælde. Samtidig er der ikke længere vejledningstekst i selve bygningsreglementet.

Vejledningen til de reviderede brandkrav i BR18 vil fremgå af en række selvstændige vejledninger til de nye bestemmelser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil udsende løbende i løbet af første halvår 2018.

Fra 1. januar 2018 og til og med 30. juni 2018, gælder der en overgangsperiode, hvor bygherre kan vælge mellem at anvende de tekniske krav i enten BR15 eller BR18.

For yderligere information om byggesagsbehandlingen efter BR18 henvises der til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18. Vejledningen kan findes på www.bygnings-reglementet.dk.

Hvis en bygherre i perioden 1. januar 2018 og til og med 30. juni 2018 vælger at søge om byggetilladelse efter BR15, vil både de tekniske krav og processen omkring byggesagsbehandlingen være uforandrede.

Hvis en bygherre derimod vælger at søge om byggetilladelse efter BR18, vil de tekniske krav i BR18 skulle overholdes.

Dokumentation af brandforhold ved teknisk byggesagsbehandling

Uanset, om man vælger at opføre et byggeri efter brandkravene i BR15 eller BR18, skal det dokumenteres, at byggeriet overholder de gældende krav.

Det vil fortsat være muligt, at anvende den eksisterende Eksempelsamling om brandsikring af byggeri såvel som Informationen om brandteknisk dimensionering som udgangspunkt for at dokumentere konkrete brandsikringsløsninger i forbindelse med BR15.

Vælger man at anvende BR18, inden de nye vejledninger foreligger, kan Eksempelsamling om brandsikring af byggeri såvel som Informationen om brandteknisk dimensionering tillige anvendes i det omfang, det er relevant.

Det er bygningsejers ansvar at sikre sig, at alle krav i BR18 er opfyldt – herunder også krav om driftsmæssige foranstaltninger i brandmæssig henseende, der ikke er beskrevet i eksempelsamlingen eller informationen.

I takt med, at styrelsens nye vejledninger til BR18 udgives, vil det blive muligt, at anvende disse som dokumentationsgrundlag for brandsikringsløsningerne.

Anvendelse af certificeret brandrådgiver

Den 1. januar 2018 trådte certificeringsordning for dokumentationen af de tekniske forhold i byggeriet i kraft. Certificeringsordningen skal implementeres – dvs. at akkrediterings- og certificeringsprocedurer skal fastlægges for de der måtte ønske at virke indenfor ordningen – inden de første brandrådgivere kan blive certificeret. Indtil der kan anvendes certificerede brandrådgivere, vil der skulle foretages teknisk byggesagsbehandling fsva. brandkravene i BR18.

Frem til 1. januar 2020 vil det være muligt som bygherre at vælge teknisk byggesagsbehandling for så vidt angår brandkravene i BR18.

 

For yderligere spørgsmål kontakt Per Christiansen på tlf. +45 7943 5366